• Chuyển giao khách hàng quyền quản trị & hướng dẫn sử dụng
  • Hướng dẫn khách hàng cập nhật nội dung vào website
  • Kiểm tra vận hành và chỉnh sửa
  • Nghiệm thu & Bàn giao website cho khách hàng
  • Nhận thanh toán ngân cách còn lại của dự án